Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Giresun-ŞebinkarahisarGiresun-Şebinkarahisar
KARAAĞAÇKARAAĞAÇ
KöyüKöyü
wwwwww
karaagackoyukaraagackoyu
comcom
Takip Edin Takip Edin


Facebook Sayfamız Facebook Sayfamız

Dernek
Derneğimiz Derneğimiz

Sitemizin yeni yüzünü nasıl buldunuz?
Anket Anket

Basın Bülteni Basın BülteniEtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
İletişimİletişim Formu Formuinfo@karaagackoyu.com
CanlıCanlı Yayın Yayın
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi

DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

 

ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ KARAAĞAÇ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Adı ve Merkezi*
Madde 1- Derneğin Adı :’’ŞEBİNKARAHİSAR İLÇESİ KARAAĞAÇ KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ’’dir.

Derneğin Merkezi         :İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı*

Madde 2-Dernek demek üyelerinin ve yakınlarının birlik ve beraberlik içerisinde olmaları ve derneğin imkanları dahilinde ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1-      Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2-      Üyelerinin yararlanmaları  ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-      Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek,

4-      Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

5-      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul –gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

6-      Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar. Geleneksel törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-      Bögede bulunan okul, cami, yol, su vs. Gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

8-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-      Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu  gelirleri  temin etmek amacıyle iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

11-   Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,

12-   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak projeler yürütmek,

13-   Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

14-   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hümleri saklı kalmak üzere, kamu ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,

15-   Dernek üyelerinin  yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16-   Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

17-   Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile biraraya  gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir.

 18-   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasakmanmayan alanlarda, diğer derneklerle  veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşuyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin faaliyetleri alanı: Dernek yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

 İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri  ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları:

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel  kişiler üye olma hakkında sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarla gerçekleşir.

Kendilerinden; Üyelik  için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle:  Hiç kimse demekte üye kalkmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymak.

5-      Üye olma şartlarını kaybetmiş  olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti  halinde yönetim kurulu  kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin  Hakları:

Madde 6- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin başkanlık veya  temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy  kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin  oy hakkı yoktur.

Üyelerin  Yükümlülükleri:

Madde 7- Üyelerin  yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin  vereceği giriş  ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir. Diğer Yükümlüler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları:

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Denetim kuruludur.

Madde 9- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekil, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü  Genel  kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-      Bu tüzükte belli edilen zamandan olağan,

2-      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ocak ayı içerisinde,  yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

Çağrı Usulü

 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle  toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlananaması sebebiyle  toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı  ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne aygun olarak üyelere duyrulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada  belirtilen esaslara göre yeniden  çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin  feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine  girecek üyelerin  resmi makamlarca verilmiş  kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim  kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyelerü yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına  imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve toplantı kurulu başkanı veya görevlendireceği  yönetim kurulu üyelerinden açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması  halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için  yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin  divan heyetine kimliklerini göstermeleri  ve hazırun listesindeki simlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yeralan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin  onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmi kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce  gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden  sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.  Genel kurulda her üyenin  bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel küşinin üye olması halinde, tüzel kişinin  yönetim  kurulu başkanı ceya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı  ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim  kurulu başkanı bu gelgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulunca görüşülüp  karara bağlanır.

1-      Dernek organlarının  seçilmesi,

2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-      Yönetim ve denetim kurullarının  raporları nın görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-      Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6-      Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında  verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,ü,

7-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların  satılması hususunda yönetim  kuruluna yetki verilmesi,

8-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değitirilerek onaylanması,

9-      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine  verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-   Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-   Derneğin şubelerinin kararlaştırması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-   .Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasıü yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-   Derneğin vakıf kurması,

14-   Derneğin fesih edilmesi,

15-   Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-   Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-   Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev  ve Yetkileri

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak  başkan, yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

                Yönetim  kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla herzaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

                Yönetim kurulu asıl üyeliğinde n istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerinin göreve çağrılması mecburdur.

                Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmenlikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek , kira sözleşmesi yapmak, dernek  lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-      Genel kurulun verdiği  yetki ile şube açmaya  ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

6-      Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya  bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-   Bütçenin uygulanması nı sağlamak,

11-   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-   Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak  ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

                Madde 11- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

                Derneğe ait tutulması  gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

                Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl engeç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

                Yurtdışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

                Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

                Önemli ve acele konularda yönetim kurulu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlilerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

                Mevzuatta dernek başkanlarınca yapılması  gerekliliği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev  ve Yetkileri

                Madde 12- Genel kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

                Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayırların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü  kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

                Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkileri tarafından gösterilmesi  veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

 Derneğin  Gelir Kaynakları

 Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      Üye aidatı: Aylık 1 TL, Yıllık 12 TL’dir. Bu miktarları belirlemeye ve artırmaya yönetim kurulu yetkilidir.

2-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-      Diğer gelirler,

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Madde 14-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan)  ‘’Alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

                Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödenekleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmenliği EK-13’te örneği bulunan) ‘’Gider Makbuzu’’ düzenlenir.

                Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz al ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14’te örneği bulunan) ‘’Ayni Yardım Teslim Belgesi’’      ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğı yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15’te örneği bulunan) ‘’Aynı Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

                Madde 16- Dernekte  genel kurul, yönetim kurulu  veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabieleceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim  kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü  ortadan kaldırmaz.

                Denetim kurulu tararından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek  görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

                Madde 17- Dernek genel kurulu herzaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe , ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin   üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

                Bu derneklerin para, mal ve haklarına tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün  içinde bir yazı ile dernek merkezinin  bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

                Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile  lokal ve dinlenme tesisi açabirlir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

                Madde 19- Dernek sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, ristum faiz veya sağlanan kârı üyelerine  paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

                Madde 20- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

                Madde 21- Hüküm Eksikliği: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 Ahmet KARAMAN         Mehmet KALKAN            Zafer KARAMAN                       Cenan KILIÇ              Fikret ALTUN
       imza                                        imza                              imza                                            imza                            imza

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0542

© 2012 karaagackoyu.com
Karaağaç Köyü Web Portalı http://www.karaagackoyu.com

Tam Ekran